Paris dọn dẹp sau bạo loạn, Tổng thống Macron đối thoại với Áo phản quang vàng