Chính quyền giao hơn 231 ha rừng cộng đồng nhưng dân phá nát, chỉ giữ được 68,2 ha