Nước sông Mã dâng, hàng ngàn con lợn bơi trong nước lũ