Dây điện cà vào nhánh cao su, 308 hộ dân mất điện
Venezuela: vì sao kinh tế rơi tự do?
Lén lút tháo cáp gây cháy trụ điện, 600 hộ dân chịu khổ