Trương Minh Tuấn khai về chuyện “ký liều” và số tiền hối lộ 200.000 USD
Trương Minh Tuấn, Nguyễn Bắc Son trong ngày xét xử đại án MobiFone - AVG
Công bố toàn văn kết luận thanh tra vụ MobiFone mua AVG