Trung Quốc: Lao động nhập cư chưa được hưởng thành quả giảm nghèo