Mưa trắng trời, dân ngậm ngùi vớt dưa hấu về cho bò
Khổ sở, ế ẩm vì ngập nặng trong cơn mưa bất ngờ lúc chiều tối