Bán bánh xèo 5 ngàn đồng, tậu nhà Sài Gòn, nuôi chồng con