Sàn Catwalk đầu tiên hạn chế người mẫu quá gầy, dưới 16 tuổi