Khiếp đảm cảnh dân miền núi cưỡi bè mảng qua sông mùa lũ