Nước hồ cạn đáy, nông dân phải ra giữa hồ khoan giếng tìm nước cứu cây
Người chăn cừu khốn khó giữa mùa hạn