Nghi thanh niên ngáo đá rồi đốt nhà và bị bỏng nặng