Mất cả ba lẫn mẹ, người thân mù lòa, nữ sinh quyết tâm học tiếp