Nghĩa trang Vạn Phước Viên phát hỏa
Đi nhận ca sớm bị xe tải tông chết