Cứu sống một bệnh nhân tim ngừng đập đã gần 1 giờ
Cứu sống cụ ông ngưng tim, ngưng thở