Chín năm vác hai con bị bại liệt đến trường
Người cha tàn tật chế “xe buýt trâu” đón trẻ tới trường