Ibrahimovic thi triển võ nghệ theo phong cách Chung Tử Đơn, Jason Statham