Cô giao liên tuổi 80 từ miền Tây lên viếng đại tướng Lê Đức Anh