Độc đáo nhà cổ gần 150 năm, bối cảnh phim Người tình