“Thân” sống bên nhà máy thuốc trừ sâu, “hồn” ngóng tin nhà máy nước sạch
Nhà máy nước… khát nước