Thiếu thợ, không dễ xây lại Nhà thờ Đức Bà Paris trong 5 năm
Ngắm phiên bản “Nhà thờ Đức Bà Paris” tại Hội An