Điều gì bạn nên biết về Nhà thờ Đức Bà Paris?
Nhà Trắng: 'Tweet của tổng thống là chính thức'