Tân binh phải bước qua “cầu vinh quang” để vào quân đội
Gặp gỡ tân binh Hà Nội trước ngày nhập ngũ