Lần thứ 3 dùng mìn phá sập địa đạo khai thác thiếc
Dự án thủy lợi nổ mìn, hàng trăm nhà dân nứt toác