Các nữ lãnh đạo chống dịch Covid-19 thành công là ai?