Nông dân chưa học xong lớp 3 tự chế xe 4 bánh mui trần
Bạn nghĩ gì về xe hơi Việt Nam?