Bản tin đặc biệt: Ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ
Bản tin Quốc tế 7.10: Siêu bão Matthew càn quét Bahamas; ông Obama được tín nhiệm cao
Bản tin Tin Nhanh Quốc Tế số ngày 25.9
Bản tin Tin Nhanh Quốc tế số ngày 29.8
Bản tin Tin Nhanh Quốc tế số ngày 28.8