Tình cảm nào giúp gắn kết ông Trump và ông Erdogan?