VFF đạt lợi nhuận “khủng”, làm ăn hiệu quả trong năm 2019