Xếp hàng như con rồng khổng lồ chờ đăng ký tiên vắc xin “đúng bài”
Tiệm nước mía hơn nửa thế kỷ
Phá lấu Bà Ngoại hẻm 96 Phan Đình Phùng
Cà phê Vợt Phan Đình Phùng - Điểm hẹn đêm 30