Mưa không lớn, đường Phan Huy Ích vẫn ngập
Cần cái tên khác cho dòng kênh Hy Vọng đang bị rác bịt kín