“Hot girl Phú Nhuận” có nhiều lông, chạy lạch bạch, kêu cạp cạp, hiểu tiếng người
Tiệm nước mía hơn nửa thế kỷ
Khiếp đảm với những 'hung thần' xe ben lao bạt mạng và vượt đèn đỏ
Bạn trẻ lội cống thử một ngày làm công nhân thoát nước