Chính thức bắt “đại gia” đeo vàng giả Phúc XO và 13 đồng phạm