Iran nhắn đến Mỹ: không bỏ cấm vận thì không đàm phán