Rừng hơn 20 năm tuổi chết vì quá già?
Rừng đặc dụng Nam Hải Vân cháy ngùn ngụt