Ngập thì nói “ngập”, không được nói là “tụ nước” với dân