#7 Từ khóa: Nỗi buồn con cá Nhiêu Lộc, sơ suất của một anh Tây dọn rác