Sập công trình cửa hàng xăng dầu, 9 người bị thương