Sóng biển đánh hỏng kè bờ nam sông Đà Rằng
Triều cường đánh sập nhiều nhà dân ở Phú Yên