Kè sông Hàn hư hỏng nghiêm trọng ngay trước thềm APEC