Thanh Hằng: “Cái khó của Hoàng Oanh là làm sao để giống tôi“