U.22 Đông Nam Á: Việt Nam vs Thái Lan - Bình luận trước trận