Làng quê bàng hoàng vì 5 người Việt chết ở Thái Lan