Tọa đàm trực tuyến “Đối thoại với người dân về giá điện, tiền điện“