Ecuador phục hồi yếu ớt sau 6 tuần xảy ra động đất