Khổ vì… thiếu “bạn” đi biển
Cứu ngư dân đi trên thuyền thúng trôi lạc gần 22 giờ trên biển