Bão nối bão, ngư dân nằm bờ lo thiếu tiền trang trải Tết
Lai dắt tàu cá cùng 12 ngư dân bị nạn vào bờ