Phú Quý, Hồng Tơ, Thanh Bạch tiễn đưa nghệ sĩ Khánh Nam
Luật sư nói về vụ Trang Trần chửi nghệ sĩ Xuân Hương