Mang tình yêu Sài Gòn gửi vào những dòng thương quý
Tình yêu thành phố từ lá thư trên tờ lịch cũ của cụ già tuổi 85