Bức xúc vì bụi, người dân mang đá, cây ra chặn đường
Dân Huế khổ vì đường sá ngổn ngang bùn đất
Dân chưa hết mừng đã mếu vì dự án thi công ì ạch